Darmowa wysyłka już od 299,00 zł.

Sklep Maja i Maks
Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego Maja i Maks

 21.09.2023

 

Sklep internetowy Maja i Maks działający pod adresem http://majaimaks.pl („Sklep Internetowy”) jest prowadzony przez MAJAMO Magdalena Moryń, ul. Wyszyńskiego 202, 42-202 Częstochowa, zarejestrowaną w CEIDG, NIP 6292305613, REGON: 381491238 "Maja i Maks” lub „Sprzedawca”). 

DEFINICJE:

Infolinia – infolinia telefoniczna Sprzedawcy znajdująca się pod numerem +48 720820367, za pośrednictwem której Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w sprawach Sklepu Internetowego, Artykułów lub Zamówienia. Opłata za połączenie z Infolinią jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej.

Dokument Sprzedaży – dokument stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy między Klientem a Sprzedawcą. Dokument Sprzedaży zawiera informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827; dalej „Ustawa”), które są wymagane na podstawie art. 21 ust. 1 Ustawy.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu Internetowego , w szczególności dokonująca zakupu Artykułów.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Moje Konto – dostępne po Rejestracji Klienta w Sklepie Internetowym indywidualne konto stanowiące zbiór danych dotyczących Klienta oraz informacje o Zamówieniach Klienta składanych w Sklepie Internetowym, w ramach którego Klient ma możliwość, m.in., zarządzania swoimi danymi osobowymi, danymi do faktury, składania Zamówień, wglądu do wcześniej złożonych Zamówień, oraz ma możliwość usunięcia Moje Konto.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, wskazująca wybrane przez Klienta Artykuły oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację Zamówienia, w szczególności w zakresie: liczby Artykułów, adresu dostawy, wyboru sposobu płatności.

Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta – osoby fizycznej dla strony Sklepu Internetowego www.majaimaks.pl i stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które określa obowiązki Sprzedawcy i uprawnienia Kupujących w zakresie ochrony danych osobowych.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, który dotyczy sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Klienta Mojego Konta na stronie Sklepu Internetowego.

Artykuły – prezentowane przez Sprzedawcę towary, które są dostępne za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Zamówienie – złożona Sprzedawcy przez Klienta oferta zawarcia umowy sprzedaży Artykułów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, złożona na formularzu wygenerowanym na stronie Sklepu Internetowego i określająca m.in. rodzaj i liczbę Artykułów, ich cenę, jak również warunki i koszty dostawy i wybór sposobu płatności.

Kontakt ze Sprzedawcą

Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy w następujący sposób:

1. pocztowo – adres pocztowy: ul. Wyszyńskiego 202, 42-202 Częstochowa.

2. mailowo – adres e-mail: kontakt@majaimaks.pl.

3. telefonicznie – numer telefonu: 720820376.

Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną w ramach Sklepu usługę formularza kontaktowego, umożliwiającą wysłanie wiadomości do Sprzedawcy. Skorzystanie z tej usługi wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem i potwierdzenia tego faktu, wprowadzenia swojego imienia oraz adresu e-mail oraz treści wiadomości i przyciśnięcia przycisku „Wyślij”.  Przed wysłaniem wiadomości, osoba kontaktująca się ze Sprzedawcą powinna zapoznać się z Polityką prywatności. Sprzedawca odpowiada na wiadomość kierując ją bezpośrednio na adres e-mail wskazany w ramach formularza kontaktowego.  

Kontakt ze Sprzedawcą w celu zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy) oraz w celu wysłania produktu reklamowanego jest możliwy na adres: Majamo Magdalena Moryń, ul. Wyszyńskiego 202, 42-202 Częstochowa/ 

1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, a w szczególności: składania Zamówień na Artykuły dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania Klientowi zamówionych Artykułów, zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży Artykułów, uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży Artykułów oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Artykułów oraz składania Zamówień, system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: a) aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikacje b) prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższe c) zalecaną minimalną rozdzielczość ekranu: 1024x768,  d) włączoną obsługę Java Script oraz cookies (zwykle domyślnie włączona w przeglądarce). Jeżeli Klient chce złożyć Zamówienie musi również dysponować kontem poczty elektronicznej (email).
 3. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w szczególności, do jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego, w tym w konta Klientów, czy też w jego elementy techniczne, do podawania nieprawdziwych danych, czy też korzystania z cudzych instrumentów płatniczych lub środków finansowych w celu dokonywania zakupów Artykułów. Klient zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, ani sprzecznych z dobrymi obyczajami.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, spowodowane niekompatybilnością infrastruktury technicznej Klienta ze sklepem Internetowym.
 5. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://majaimaks.pl/pl/i/Regulamin/3 oraz w siedzibie Sprzedawcy mieszczącej się pod adresem ul. Wyszyńskiego 202, 42-226 Częstochowa. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany nie będą naruszać praw nabytych przez Klienta, w tym w stosunku do Zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie informacji o takiej zmianie wraz z treścią zmienionego Regulaminu na adres mailowy do kontaktu podany przez Klienta przy rejestracji Moje Konto. Zmiana Regulaminu Sprzedawcy wejdzie w życie w terminie [14] dni od poinformowania o takiej zmianie. Klient, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu Sprzedawcy, powinien zaprzestać korzystania ze Sklepu Internetowego.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym jest zaakceptowanie Regulaminu. Do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne jest potwierdzenie przez Klienta, że zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Aby skontaktować się ze Sprzedawcą należy zadzwonić do Infolinii. Operator telefoniczny, z którego korzysta Klient, może pobierać opłatę za połączenie z tym numerem zgodnie ze swoim pakietem taryfowym.

2 Sposoby korzystania ze Sklepu

 1. Klient może korzystać ze Sklepu Internetowego, jako: a) Klient posiadający Moje Konto i korzystający ze Sklepu Internetowego po zalogowaniu na Moje Konto; lub b) w formule „Złóż zamówienie” – bez logowania lub rejestrowania się na Moje Konto.
 2. REJESTRACJA Moje Konto. Rejestracja Moje Konto wymaga wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego, który jest dostępny na stronie Sklepu Internetowego https://majaimaks.pl/pl/reg to jest:
 1. a) podania następujących danych:

(i) imienia i nazwiska (nazwę);

(ii) numeru telefonu kontaktowego

(iii) adresu poczty elektronicznej email;

(iv) danych adresowych i jeśli potrzeba innego adresu wysyłki oraz

 1. b) zapoznania się Klienta z Regulaminem sklepu i Polityką Prywatności oraz akceptacji ich postanowień.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności stron Sklepu Internetowego (w tym przeglądanie Artykułów, korzystanie z Moje Konto), jest nieodpłatne.
 1. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie na Moje Konto odbywa się przy użyciu następujących danych Klienta podanych w formularzu rejestracyjnym: adres e-mail oraz hasło.
 2. Sprzedawca ma prawo zablokować Moje Konto Klienta (tj. uniemożliwić Klientowi uzyskiwanie dostępu oraz dokonywanie modyfikacji na Moje Konto), jeżeli uzna działanie Klienta w ramach Sklepu Internetowego za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze zablokowania Moje Konto Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany za pośrednictwem Moje Konto z 7-dniowym wyprzedzeniem. Zablokowanie Moje Konto oznacza wypowiedzenie przez Sprzedawcę umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczących Moje Konto, ze skutkiem natychmiastowym. Zamówienie przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę przed zablokowaniem Moje Konto podlega wykonaniu na zasadach formuły „Kup bez Rejestracji”, o której mowa w pkt. 9 poniżej.
 3. Klient może w terminie nie dłuższym niż 7 (siedmiu) dni od otrzymania zawiadomienia o zablokowaniu Moje Konto, zwrócić się do Sprzedawcy o przekazanie danych zgromadzonych na Moje Konto, w szczególności kopii składanych Zamówień. Sprzedawca przekaże takie dane Klientowi w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia przesłania żądania przez Klienta. Po upływie ww. terminu dane dostępne na Moje Konto zostaną usunięte.
 4. Jeżeli Klient chce usunąć Moje Konto może to zrobić w każdej chwili poprzez wysłanie takiego żądania na adres e-mail: kontakt@majaimaks.pl.
 5. W przypadku, gdy Klient nie korzysta z Moje Konto przez okres co najmniej 1 (jednego) roku, Sprzedawca ma prawo usunąć Moje Konto. Klient zostanie zawiadomiony przez Sprzedawcę o zamiarze usunięcia Moje Konto z 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy Klient będzie nadal zainteresowany posiadaniem Moje Konto i przed upływem terminu 7-dniowego od otrzymania zawiadomienia Sprzedawcy poinformuje o tym Sprzedawcę wysyłając odpowiedź na zawiadomienie Sprzedawcy o zamiarze usunięcia Moje Konto, wówczas Moje Konto nie zostanie usunięte. W przypadku usunięcia Mojego Konta, usunięciu ulegną wszystkie dane przetwarzane w ramach Mojego Konta.
 6. FORMUŁA „Złóż zamówienie”. Wymóg rejestracji i korzystania z Moje Konto nie ma zastosowania do Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego z formuły „Złóż zamówienie”. W takim przypadku, Klient przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest:a) wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie:

(i) imienia i nazwiska (nazwy);

(ii) numeru telefonu kontaktowego;

(iii) adresu poczty elektronicznej email;

(iv) danych adresowych i jeśli potrzeba innego adresu wysyłki oraz b) zapoznania się Klienta z Regulaminem sklepu i akceptacji jego postanowień.

 Dokonanie ww. czynności jest niezbędne do złożenia Zamówienia.

3 Informacja o Artykułach

 1. Informacje o Artykułach, w tym ceny, zdjęcia i opisy Artykułów widniejące na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny wszystkich Artykułów dostępnych na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Ceny Artykułów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy Artykułu przez Klienta.
 3. Informacja o cenie Artykułu objętego Zamówieniem ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta informacji o realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Artykułów oferowanych w Sklepie Internetowym, kosztów dostawy Zamówienia, zamieszczania informacji o nowych Artykułach, wycofywania Artykułów z asortymentu, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego, bądź wprowadzenia w nich zmian w sposób nienaruszający praw nabytych przez Klienta. Sprzedawca potwierdza, że wykonywanie przez niego uprawnień, o których mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienie złożone i przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę przed dniem wejścia w życie określonej zmiany.
 5. Klient nie ma prawa kopiować ani wykorzystywać zdjęć i opisów Artykułów, ani jakichkolwiek informacji zawartych w Sklepie Internetowym do innych celów niż przeglądanie i dokonywanie zakupów Artykułów w Sklepie Internetowym. Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie ze zdjęć, opisów Artykułów lub innych informacji zawartych w Sklepie Internetowym w innych celach może stanowić naruszenie praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej.

4 Zakupy

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać poprzez stronę internetową Sklepu dostępną pod adresem http://majaimaks.pl
 2. Klient może złożyć Zamówienie w następujący sposób:
 1. a) przez Moje Konto - po zarejestrowaniu Moje Konto i zalogowaniu się na Moje Konto; lub
 2. b) w formule „Złóż zamówienie” - tj. bez konieczności rejestrowania się lub logowania na Moje Konto, po spełnieniu wymagań określonych w § 2 pkt. 9 powyżej.
 1. Do złożenia zamówienia potrzebne jest oświadczenie o zapoznaniu się Klienta z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz akceptacji ich postanowień.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 11.00, w weekendy oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy przejść do sekcji „Koszyk”, gdzie Klient powinien wskazać wybrane Artykuły oraz ich liczbę. Po skompletowaniu Koszyka należy wybrać sposób dostawy oraz metodę płatności za zamówienie. Jeśli Klient posiada kupon rabatowy należy zaznaczyć odpowiedni kwadracik a następnie wpisać kod zniżkowy i nacisnąć przycisk "użyj". System automatycznie naliczy odpowiednią wartość rabatu lub darmową wysyłkę co będzie widoczne w koszyku. Po sprawdzeniu czy wszystko się zgadza Klient powinien nacisnąć przycisk "Zamawiam". W kolejnym kroku Klient powinien sprawdzić poprawność swoich danych i wpisać adres dostawy (jeśli jest inny niż adres Klienta podany w ustawieniach Moje Konto). W przypadku, gdy Klient składa Zamówienie bez rejestracji Moje Konto w ramach formuły „Złóż zamówienie”, Klient powinien podać dane, o których mowa w § 2 pkt. 9 powyżej, w tym podać adres dostawy. Następnie klient powinien nacisnąć przycisk "Podsumowanie" gdzie pojawi się informacja podsumowująca Zamówienie Klienta, w tym informacje o: zamawianych Artykułach i ich liczbie; cenie zamawianych Artykułów oraz Kosztach Dostawy Zamówienia (w tym informacja o łącznej kwocie do zapłaty obejmującej cenę zamawianych Artykułów i Koszty Dostawy Zamówienia), adres dostawy zamówionych Artykułów, przewidywany termin wysyłki. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym należy kliknąć na przycisk „Potwierdzam zakup”. Złożone Zamówienie Klienta zostanie przesłane do Sprzedawcy, a Klient zostanie przekierowany na stronę Potwierdzającą złożenie zamówienia i z przyciskiem "Opłać zamówienie", dzięki któremu Klient będzie mógł opłacić swoje zamówienie przy pomocy platformy płatniczej Przelewy24 (jeśli taką opcję zapłaty Klient wybrał podczas procesu zamówienia). Jeśli klient wybrał formę płatności przelewem na konto wyświetli mu się strona Potwierdzająca złożenie zamówienia i informacja przypominająca o potrzebie dokonania przelewu.
 4. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie przez niego Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zgodnie z treścią Zamówienia, gdzie Klient w Zamówieniu składa ofertę nabycia wskazanych w Zamówieniu Artykułów po cenach określonych w Zamówieniu oraz zobowiązuje się do odbioru Artykułów i zapłaty ceny Artykułów oraz Kosztów Dostawy podanych w Zamówieniu. Oferta Klienta obowiązuje przez 7 (dni) dni roboczych od dnia jej złożenia.
 5. Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany na Moje Konto lub w formularzu rejestracyjnym (formuła „Złóż zamówienie”) Sprzedawca wysyła automatycznie potwierdzenie złożenia zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia. Potwierdzenie to zostanie wysłane przez Sprzedawcę niezwłocznie, w każdym razie w okresie obowiązywania oferty Klienta, o którym mowa w pkt. 6 powyżej. W razie przyjęcia Zamówienia Sprzedawca wysyła informację o realizacji Zamówienia. Wraz z informacją o realizacji Zamówienia Sprzedawca przekaże Klientowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, Dokument Sprzedaży, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy.
 6. Z chwilą potwierdzenia realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę w informacji o realizacji Zamówienia zostaje zawarta z Klientem umowa sprzedaży Artykułów wskazanych w Zamówieniu. Informacja Sprzedawcy o realizacji Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa w ust. 6 powyżej. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle informacji o realizacji Zamówienia w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, oferta Klienta przestaje wiązać i umowa sprzedaży Artykułów objętych Zamówieniem nie dochodzi do skutku. W takim przypadku, jeśli Klient dokonał już zapłaty za Zamówienie, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności za Zamówienie, tj. nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od wysłania do Klienta informacji o nieprzyjęciu Zamówienia, a w każdym razie w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od upływu terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 6 powyżej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Po rozliczeniu Stron, Sprzedawca usuwa wszystkie dane osobowe Klienta podane podczas składnia zamówienia.
 7. Dostawy Artykułów są realizowane przez Sklep Internetowy do miejsc dostawy zlokalizowanych na terytorium Unii Europejskiej.
 8. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej.
 9. Klient będzie informowany przez Sprzedawcę o zmianach w statusie realizacji Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany na Moje Konto lub w formularzu rejestracyjnym (formuła „Złóż zamówienie”).
 10. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Artykułów, realizacja Zamówienia następować będzie według kolejności otrzymywanych przez Sprzedawcę Zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 11. W celu zagwarantowania najwyższej jakości naszych usług, Sklep internetowy bierze udział w badaniu opinii Klienta (Program "Zaufanych Opinii") po dokonanym zakupie za pośrednictwem portalu Ceneo.pl. W tym celu Sprzedawca, udostępnia, adres e-mail oraz informację o dokonanym zakupie w sklepie www.majaimaks.pl, spółce Ceneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, na potrzeby przesłania ankiet badających satysfakcję Klientów z dokonanych zakupów.
 12. Produkty oferowane w sklepie internetowym są zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta

5 Sposoby Płatności

 1. W Sklepie Internetowym istnieje możliwość dokonywania płatności w następujący sposób:

(a) Przelewy 24 – przelew należy wysłać bezpośrednio na indywidualny, dedykowany konkretnemu Zamówieniu, numer rachunku bankowego. Realizacja Zamówienia nastąpi natychmiast, tj. w każdym razie nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, po zawarciu umowy i pozytywnej weryfikacji transakcji płatniczej przez podmiot realizujący płatności. Realizacja Zamówienia nastąpi natychmiast, tj. w każdym razie nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, po zawarciu umowy i pozytywnej weryfikacji transakcji płatniczej przez podmiot realizujący płatności.

(b) BlueMedia S.A. przelew należy wysłać bezpośrednio na indywidualny, dedykowany konkretnemu Zamówieniu, numer rachunku bankowego. Realizacja Zamówienia nastąpi natychmiast, tj. w każdym razie nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, po zawarciu umowy i pozytywnej weryfikacji transakcji płatniczej przez podmiot realizujący płatności. Realizacja Zamówienia nastąpi natychmiast, tj. w każdym razie nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, po zawarciu umowy i pozytywnej weryfikacji transakcji płatniczej przez podmiot realizujący płatności.

(b) płatność za pobraniem – wybierając tę metodę Klient dokona płatności gotówką w momencie odbioru przesyłki od kuriera. Procedura realizacji Zamówienia nastąpi natychmiast, tj. w każdym razie nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych po zawarciu umowy sprzedaży;

(c) płatność przelewem na konto firmowe sklepu – realizacja Zamówienia nastąpi natychmiast, tj. w każdym razie nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych po zawarciu umowy i pozytywnej weryfikacji transakcji płatniczej dokonanej na konto.

(d) płatność gotówką. 

 1. Za moment dokonania płatności uważa się pozytywny wynik autoryzacji w przypadku płatności: Przelewy 24 oraz BlueMedia S.A. 

6 Dostawa

 1. Czas dostawy Artykułów jest oznaczony na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce Czas i koszty dostawy oraz przy każdym Artykule, w każdym razie wynosi on nie więcej niż 21 dni roboczych. Czas realizacji Zamówienia nastąpi w terminie podanym w informacji o realizacji Zamówienia. Dostawy realizowane są tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku (tj. z wyłączeniem sobót).
 2. Dostawa Artykułów realizowana jest przez wybraną przez Sprzedawcę firmę kurierską, po przez dostawę kurierką do domu, do paczkomatów oraz do punktów odbioru. .
 3. W dniu przekazania Artykułów firmie kurierskiej Klient jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany na Moje Konto lub podany w formularzu rejestracyjnym (formuła „Złóż zamówienie”).
 4. Koszt dostawy Artykułów, który pokrywa Klient, jest podany na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Czas i koszty dostawy , a w odniesieniu do konkretnego Zamówienia – jest wskazany w Koszyku Zamówienia. W Koszyku Zamówienia koszt dostawy jest wyszczególniony, jako osobna pozycja, i w momencie składania Zamówienia przez Klienta jest uwzględniony w łącznej wartości Zamówienia (tj. razem z ceną zamawianych Artykułów).
 5. Klient powinien ocenić stan Artykułów dostarczonych przez kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Artykułu lub niezgodności dostarczonego Artykułu z Zamówieniem w obecności kuriera można sporządzić protokół reklamacyjny (druk protokołu zobowiązany jest posiadać kurier) opisujący podstawę reklamacji, a reklamowany Artykuł wraz z fakturą sprzedaży przekazać kurierowi w celu odesłania do Sprzedawcy. Alternatywnie Klient może złożyć reklamację na podstawie § 8 Regulaminu i odesłać reklamowany Artykuł zgodnie z procedurą wskazaną w § 8 Regulaminu.
 6. Jeżeli w sytuacji opisanej w pkt. 5 powyżej, przesyłka zawiera więcej niż jeden Artykuł, należy zwrócić tylko uszkodzony Artykuł. W takim przypadku koszt transportu uszkodzonego Artykułu do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca. Sprzedawca zobowiązany jest wymienić uszkodzony Artykuł na nowy Artykuł zgodny z Zamówieniem, oraz wysłać Artykuł przesyłką na koszt Sprzedawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Artykułu w czasie późniejszym, a także w przypadku niesporządzenia protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera lub w razie stwierdzenia dostarczenia Artykułu niezgodnego z Zamówieniem, Klient powinien postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 8 niniejszego Regulaminu.
 7. W momencie przyjęcia Artykułu Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Z tą chwilą Artykuł staje się własnością Klienta.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy Zamówienia lub brak dostawy Zamówienia z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy Zamówienia.
 9. Klient będący zainteresowany osobistym odbiorem Artykułów z siedziby Sklepu proszony jest o kontakt emailem  lub telefoniczny z Infolinią w celu ustalenia takiej możliwości.

7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu  (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 10 poniżej) bez podawania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, którego Konsument wszedł w posiadanie Artykułu lub którego osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Artykułu.
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu na adres:

"MAJAMO Magdalena Moryń, ul. Wyszyńskiego 202 42-226 Częstochowa”

3. Z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej, Konsument może odstąpić zarówno w zakresie całego Zamówienia (i wtedy odstąpienie będzie skuteczne w odniesieniu do wszystkich Artykułów ujętych w Zamówieniu), jak też w odniesieniu do niektórych tylko Artykułów ujętych w Zamówieniu (i wtedy umowa będzie dalej obowiązywała w odniesieniu do pozostałych Artykułów ujętych w Zamówieniu, w stosunku do których nie wykonano odstąpienia od umowy).

4. W razie odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Artykuły, w zakresie których odstąpił od umowy ze Sprzedawcą, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy ze Sprzedawcą. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

5. W przypadku odstąpienia od umowy w zakresie Artykułu, który został zakupiony przez Konsumenta w ramach specjalnego zestawu promocyjnego (np. gdzie Artykuły oferowane w ramach takiego zestawu promocyjnego są sprzedawane razem w promocyjnej cenie), zwrotowi podlegają wszystkie Artykuły, które zostały zakupione przez Konsumenta wraz ze zwracanym Artykułem i stanowiły część takiego specjalnego zestawu promocyjnego (tj. zwrotowi podlega cały zestaw promocyjny).

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Artykułu do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca może jednakże wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Artykułów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Dla uniknięcia wątpliwość Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 38 Ustawy, Konsumentowi ani osobie, o której mowa w punkcie paragrafie 7 punkcie 1 . Regulaminu,  nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy, w razie odstąpienia od umowy Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Artykułu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Z dniem 1 stycznia 2021 r. wobec osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) stosuje się postanowienia niniejszego punktu 7. Regulaminu.

 

8 Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację według trybu opisanego poniżej. Poniższe postanowienia dotyczące reklamacji, w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 2. Klient powinien zweryfikować Artykuły dostarczone przez kuriera. W razie stwierdzenia dostarczenia uszkodzonego Artykułu lub dostarczenia Artykułu niezgodnego z Zamówieniem (w tym zarówno niezgodności rodzaju Artykułu, jak liczby zamówionych Artykułów) Klient ma prawo do złożenia reklamacji w związku z dostarczeniem uszkodzonego Artykułu lub Artykułu niezgodnego z Zamówieniem. Klient powinien przekazać swoją reklamację niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w ciągu [7] dni od stwierdzenia dostarczenia uszkodzonego Artykułu lub dostarczenia Artykułu niezgodnego z Zamówieniem.
 3. W celu złożenia reklamacji w związku z dostarczeniem uszkodzonego Artykułu lub dostarczeniem Artykułu niezgodnego z Zamówieniem, Klient powinien wypełnić formularz reklamacyjny i przesłać go do Sprzedawcy, wraz z reklamowanym Artykułem oraz z dowodem zakupu tego Artykułu od Sprzedawcy na adres:

„MAJAMO Magdalena Moryń ul. Wyszyńskiego 202, 42-202 Częstochowa”,

wraz z opisem reklamacji („Reklamacja”). Na przesyłce z reklamowanym Artykułem Klient powinien umieścić w widocznym miejscu napis „REKLAMACJA”.

 1. Koszt dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Artykułu ponosi Sprzedawca. Klient ma możliwość przesłania reklamowanego Artykułu za pośrednictwem kuriera Sprzedawcy. Jeśli Klient chce skorzystać z możliwości dostarczenia reklamowanego Artykułu za pośrednictwem kuriera Sprzedawcy powinien w tym celu skontaktować się z Infolinią pod numerem telefonu: +48 720 820 376 (opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej).
 2. W ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od otrzymania Reklamacji Sprzedawca ustosunkuje się do Reklamacji Klienta i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania w formie pisemnej lub elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. W przypadku uznania Reklamacji Konsumenta, Sprzedawca wymieni reklamowany Artykuł na wolny od wad. W przypadku Reklamacji Klienta niebędącego Konsumentem, jeżeli wymiana reklamowanego Artykułu nie będzie możliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci kwotę zapłaconą przez Klienta niebędącego Konsumentem za reklamowany Artykuł w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia Reklamacji. Zwrot płatności nastąpi takim samym sposobem, jakim Klient niebędący Konsumentem dokonał zapłaty. W przypadku zapłaty za pobraniem, zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta niebędącego Konsumentem.
 3. Reklamacje związane z działalnością Sklepu Internetowego (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe Artykuły znajdujące się w Koszyku) należy wysyłać pod adres email kontakt@majaimaks.pl. 
 4. Konsument może skorzystać z pozasądowych (alternatywnych)  metod rozstrzygania sporów i zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Klient może złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje na temat pozasądowego rozstrzygania sporów znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz stronie internetowej wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 5. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Wobec klientów będących przedsiębiorcami sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
 7. Wobec klientów będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.

9 Odpowiedzialność

 1. Z zastrzeżeniem § 8 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Artykułów zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem lub na jego rzecz, jest ograniczona do zapłaty odszkodowania w wysokości straty rzeczywiście poniesionej przez Klienta niebędącego Konsumentem, nie wyższej jednak niż cena zapłacona Sprzedawcy przez takiego Klienta za Artykuł na podstawie takiej umowy.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem.
 4. W przypadku zbiegu odpowiedzialności kontraktowej oraz z tytułu czynu niedozwolonego, Klient niebędący Konsumentem może dochodzić naprawienia szkody wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu i w graniach określonych w ust. 1 i 2 powyżej.
 1. Z dniem 1 stycznia 2021 r. wobec osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) nie stosuje się postanowień ust. 2-4 niniejszego pkt 9 Regulaminu.

 10. Opinie Klientów

 1. Klienci po zalogowaniu się do Mojego Konta w Sklepie Internetowym mają możliwość dodawania opinii dotyczących zakupionych Artykułów.
 2. Dozwolone jest publikowanie w Sklepie Internetowych opinii prawdziwych, które nie naruszają praw podmiotów trzecich, w tym nie naruszają renomy innych podmiotów, a także dóbr osobistych jakichkolwiek osób. Opinia powinna ponadto dotyczyć Produktu, przy którym została dodana. Zabronione jest zamieszczanie w Sklepie Internetowym opinii o charakterze SPAM-U (reklamujących inne strony internetowe lub podmioty), a także opinii zawierających dane osobowe jakichkolwiek osób.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania opinii naruszających postanowienia ustępu poprzedzającego.
 4. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące opinii Użytkowników można zgłaszać pod adres email kontakt@majaimaks.pl. Sprzedawca przeanalizuje zastrzeżenia i podejmie odpowiednie kroki w ciągu 2 dni roboczych od ich otrzymania.
 5. Sklep nie będzie prowadził dodatkowej procedury sprawdzania, czy klient dodający opinie o produkcie, faktycznie go zakupił.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania poszczególnych opinii a także do wyłączenia tej funkcji Sklepu Internetowego bez podawania przyczyny w trybie natychmiastowym.
 7. Każdy Klient ma prawo żądania usunięcia przez Sprzedawcę opinii (tego Klienta) poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@majaimaks.pl. Sprzedawca uwzględni żądanie w terminie 2 dni roboczych od jego otrzymania,

 

 1. Dane Osobowe
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Sklepu jest: MAJAMO Magdalena Moryń, ul. Wyszyńskiego 202, 42-202 Częstochowa, NIP 6292305613, REGON: 381491238 „Administrator”).
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu: świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego, w tym wysyłki Newsletteru oraz utrzymania konta użytkownika („Moje Konto”), przygotowania odpowiedzi na zapytania o produkt, publikowania opinii o Artykułach, zawierania i wykonywania umów sprzedaży Artykułów zamówionych przez Klienta oraz dostawy Artykułów pod wskazany przez Klienta adres, rozpatrywania reklamacji, w celu marketingu towarów i usług oferowanych przez Sprzedawcę, w celach statystycznych, jak również w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy (przepisy o rękojmi, przepisy podatkowe). Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest wykonanie umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży Artykułów (art. 6 ust. 1 lit B RODO).
 3. Na potrzeby realizacji Zamówień (przygotowania i zawarcia umowy sprzedaży) przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email (na potrzeby wysyłki potwierdzenia transakcji), numer telefonu (na potrzeby złożenia telefonicznego Zamówienia oraz na potrzeby kontaktu z firmą kurierską). W przypadku konieczności wystawienia faktury przetwarzane są również NIP, firma Klienta. Dane osobowe o konkretnym Zamówieniu będą przechowywane przez okres, w którym możliwe jest zgłoszenie roszczeń z tytułu rękojmi lub innych roszczeń związanych ze sprzedażą Artykułu.
 4. Na potrzeby założenia oraz utrzymania Mojego Konta, przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: adres email. Klient może uzupełnić dane w ramach Mojego Konta niezbędne do realizacji Zamówień. W przypadku usunięcia Mojego Konta, dane będą niezwłocznie usuwane chyba, że obowiązek przetwarzania danych będzie wynikał ze spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy (przepisy o rękojmi, przepisy podatkowe). W celu usunięcia Mojego Konta, należy zgłosić żądanie na adres Sprzedawcy: kontakt@majaimaks.pl.
 5. Na potrzeby rozpatrzenia reklamacji przetwarzane są następujące dane: adres email (z którego wysłana została reklamacja), pozostałe dane Klienta wskazane w reklamacji. Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz rozpatrzenia sporu mogącego powstać w następstwie złożonej reklamacji.
 6. Na potrzeby świadczenia usług droga elektroniczną w postaci przesyłania Newsletteru, przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: adres email. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu wysyłki Newsletteru do chwili wypisania i rezygnacji ze świadczenia z tej usługi. W celu wypisania się z usługi Newsletteru, należy wpisać swój adres email ponownie do formularza newsletteru w Sklepie Internetowym lub zgłosić rezygnację na adres Sprzedawcy: kontakt@majaimaks.pl. Na potrzeby publikacji opinii przez Klientów w Sklepie Internetowym przetwarzany jest domyślnie adres email Klienta (którym podpisywania jest opinia).
 7. Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe związane z zapytaniami o produkty Sprzedającego: imię oraz adres e-mail. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Dane zostaną usunięte w terminie 30 dni od załatwienia sprawy lub odpowiedzi na pytanie.
 8. Sprzedawca może przetwarzać Dane dłużej niż wynika to z powyższych postanowień, wyłącznie jeżeli będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Na potrzeby realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz zwrotu otrzymanej zapłaty przetwarzane są również informacje o numerze rachunku bankowego, jeśli zwrot ma zostać dokonanych przelewem na rachunek bankowy.
 10. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że podane przez Klienta dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim w celu realizacji składanych przez Klienta Zamówień, tj. obsługi płatności (serwis Płatności24.pl, Blue Media S.A.) oraz wysyłki zakupionych Artykułów  (w tym w szczególności Inpost Sp.z.o.o, serwis Apaczka.pl,  i współpracujące z nim firmy kurierskie oraz Poczta Polska).
 11. Po realizacji Zamówienia, Sprzedawca udostępnia adres poczty elektronicznej Kupującego oraz informację o dokonanym zakupie Ceneo Sp. z o.o. w celu wysłania zaproszenia do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolne wypełnić ankietę lub zgłosić sprzeciw zgodne z pkt 12 i 13 poniżej.
 12. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że niepodanie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, jak również zawieranie i wykonywanie umów w Sklepie Internetowym.
 13. Klient ma prawo do:
 • uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych;
 • żądania skorygowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych - poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie;
 • przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych osobowych od Sprzedawcy w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu;
 • złożenia skargi do organu nadzorczego: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa lub innego organu nadzorczego, który zostanie powołany – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres: kontakt@majaimaks.pl

 1. Dodatkowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem internetowym https://majaimaks.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 2. Konsument może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub, po przez zapisanie swojego adresu email do Newslettera.

12 Polityka Prywatności

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z polityką prywatności i przestrzegać jej postanowień. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Polityki Prywatności, nie powinien korzystać ze Strony Internetowej.

Tekst, zdjęcia, grafiki, dźwięk, animacje i filmy, a także ich układ na stronach internetowych Maja i Maks, jest chroniony prawem autorskim oraz innymi przepisami prawa. Treść tych stron nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana lub udostępniana osobom trzecim w celach handlowych. Niektóre ilustracje na stronie są dodatkowo objęte prawem autorskim osób trzecich.

 Jeżeli nie ustalono inaczej, wszystkie znaki towarowe na stronach internetowych Maja i Maks są chronione ustawowo. Dotyczy to w szczególności logotypów firmowych i symboli.

 Zasady ochrony danych na stronach internetowych Maja i Maks

1.Postanowienie ogólne

Maja i Maks dziękuje za odwiedzenie naszej strony internetowej oraz zainteresowanie działaniem i produktami naszego przedsiębiorstwa.

2.Ochrona danych osobowych / Ochrona prywatności

Skuteczna ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego zawsze przestrzegamy aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych i ochronie prywatności. Poniżej znajdziesz informacje o specyfice i sposobach postępowania z danymi uzyskanymi za pośrednictwem strony internetowej Maja i Maks oraz szczegóły na temat warunków ich przetwarzania.

3.Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Korzystanie z naszych stron internetowych nie wiąże się ze zbieraniem przez Maja i Maks żadnych Twoich danych osobowych (np. imię, nazwisko, adres, data urodzenia), chyba że zdecydujesz się podać je dobrowolnie (np. poprzez rejestrację, dokonanie zakupu, zamówienie usług Newsletteru).

4.Pliki cookies

Na Stronie Internetowej Maja i Maks używa technologii zwanej „cookies” lub innych aktywnych składników (np. skrypty Java). Są one używane w celu rozpoznania miejsc już odwiedzonych oraz zdefiniowaniu obszaru Twoich zainteresowań podczas odwiedzania stron internetowych Maja i Maks, Maja i Maks zbiera dane n/t. chronologii połączeń, stosowanych przeglądarek, odwiedzanych witryn, itp.. Jeśli nie chcesz otrzymywać ”ciasteczek”, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Ciasteczka:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji Sklepu

Większość przeglądarek internetowych umożliwia blokowanie lub usuwanie plików cookies. W celu skorzystania z możliwości zmiany ustawienia mechanizmów dla cookies, należy skorzystać z informacji zawartych na stronach internetowych odpowiednich przeglądarek internetowych, z których korzysta użytkownik. Proszę jednak pamiętać, że dokonanie zmian może skutkować wyeliminowaniem niektórych funkcji strony internetowej Maja i Maks. Więcej informacji na temat cookies w zakładce Polityka Cookies. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 

5.Profilowanie

W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe.

W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 6.Określenie celów przetwarzania

Podane przez Ciebie dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do konkretnych celów i dotyczą następujących kwestii:

 • utrzymania Mojego Konta;
 • zapytań o produkt, które zostały do nas wysłane (dot. np. informacji o produktach);
 • zamówień realizowanych za pośrednictwem strony internetowej majaimaks.pl;
 • badań i ankiet (np. poziomu zadowolenia klienta);
 • przesyłania newslettera.
 • publikowania opinii o Artykułach
 • marketingu bezpośredniego oferowanych usług, innego niż newsletter

7.Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 8.Przekazywanie danych

Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przekazywane przez Maja i Maks osobom trzecim w celu realizacji składanych przez Klienta Zamówień. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego (Shoper.pl)
 • podmiot realizujący dostawę towarów (w tym w szczególności serwis Apaczka.pl i współpracujące z nim firmy kurierskie, Poczta Polska)
 • dostawca płatności (serwis Przelewy24, BlueMedia S.A.)
 • biuro księgowe
 • hostingodawca
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne

Po realizacji Zamówienia, Sprzedawca, po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta, udostępnia adres poczty elektronicznej Kupującego Ceneo Sp. z o.o. w celu wysłania zaproszenia do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolne wypełnić ankietę.

9.Prawa podmiotu danych

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Sklepu Internetowego jest: MAJAMO Magdalena Moryń, ul. Wyszyńskiego 202, 42-202 Częstochowa, NIP 6292305613, REGON: 381491238. Informacje o sposobie, celu, okresie przetwarzania danych osobowych oraz katalogu Twoich uprawnień określa Regulamin Sklepu Internetowego.

10.Środki bezpieczeństwa

Maja i Maks zachowuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed:

 • wszelkimi nieprawidłowościami lub nielegalnym usuwaniem,
 • nieautoryzowanymi zmianami lub przeniesieniami,
 • nieuprawnionym ujawnieniem lub udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
 • zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
 • przetwarzaniem z naruszeniem ustawy,
 • ich utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

11.Linki do innych stron internetowych

Strona internetowa Maja i Maks może zawierać linki do stron osób trzecich. Za pośrednictwem tych linków użytkownik może się przenieść do stron internetowych osób trzecich, za których zawartość, dokładność i funkcje Maja i Maks nie ponosi odpowiedzialności.

12.Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania, sugestie, wątpliwości lub skargi, skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez e-mail.

13.Proces rozwojowy zasad ochrony danych

Stały rozwój dziedziny ofert internetowych obejmuje również modernizację zasad ochrony danych. Dlatego na Stronie Internetowej Maja i Maks będziemy regularnie informować o wszelkich zmianach. Prosimy o jej regularne sprawdzanie, aby na bieżąco śledzić aktualizację zasad ochrony danych.

 

 

13.Postanowienia końcowe

1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia. 2.Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

3. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

4. Sprzedawca poinformuje o planowanej zmianie Regulaminu. Informacja zostanie przekazana w formie komunikatu informującego o zmianie Regulaminu w Sklepie na stronie informacyjnej "Regulamin". Ponadto Sprzedawca poinformuje o zmianie Regulaminu osoby posiadające Konto, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

5. W przypadku gdy Kupujący posiadający Konto nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@majaimaks.pl czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

6. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

7. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego z datą jego obowiązywania, z wyjątkiem Kupujących, którzy nie wyrazili akceptacji zmiany Regulaminu. 

8. Do Kupujących, którzy zawarli umowę sprzedaży przed wejściem w życie Regulaminu, stosuje się Regulamin w postaci, która obowiązywała w chwili dokonania zakupu.

9.Postanowienia ogólnych warunków lub regulaminów stosowanych przez Klientów niebędących Konsumentami nie znajdują zastosowania do umów zawieranych w Sklepie Internetowym

10.Organizator ma prawo do ogłaszania akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio do akcji promocyjnych w Sklepie internetowy.

 

 

 

 

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl